Disclaimer en Privacy Statement

AANVAARDING VOORWAARDEN

Op de toegang tot en het gebruik van de website www.so-lva.be zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.

Door het raadplegen van deze website en/of het downloaden van documenten van deze website en/of het gebruik van de eruit verkregen gegevens wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze zonder voorbehoud te aanvaarden.
De voorwaarden voor de toegang tot en het gebruik van de website www.so-lva.be kunnen op ieder moment en zonder kennisgeving door de beheerder worden gewijzigd.

Uit de toegang tot en het gebruik, waaronder steeds eveneens de interpretatie wordt begrepen, van deze website, met inbegrip van de eruit verkregen gegevens, kan geen enkel recht worden ontleend.

Alle informatie op deze site is van algemene aard en niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, zodat deze ook niet kan worden aangezien als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan. Om een specifiek of een persoonlijk advies te verkrijgen, dient steeds de bevoegde dienst te worden geraadpleegd.

De op of via de website ter beschikking gestelde informatie en documenten kunnen niet worden beschouwd als authentieke overname van de officieel aangenomen teksten. De publicatie van officiële teksten (wetteksten, decreten, reglementen...) op deze website heeft geen officieel karakter. Bij verschillen tussen de elektronische tekst en de gedrukte tekst prevaleert de gedrukte tekst, tenzij anders aangegeven. Ondanks alle inspanningen kan SOLVA niet garanderen dat de informatie op deze website actueel, juist en volledig is. 

SOLVA is niet verantwoordelijk voor de informatie op deze website en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele nadelige gevolgen van eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens op deze website. De meerderheid van de documenten en multimediasequenties op deze website bevatten verwijzingen naar of suggesties voor informatie van andere rechtspersonen. De relevantie, de actualiteit, de juistheid en de volledigheid van dit externe informatiemateriaal kan evenmin door SOLVA gegarandeerd worden en SOLVA kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor eventuele nadelige gevolgen van eventuele irrelevantie, onjuistheid of onvolledigheid van het bedoelde externe informatiemateriaal. Aan de gegevens op deze website kunnen geen rechten ontleend worden. 

Op of via de website wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites van overheden, instanties of organisaties, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. SOLVA beschikt dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. SOLVA aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

U hebt het recht om de teksten en afbeeldingen op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten en afbeeldingen waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, meetdata, metagegevens e.d.) is altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de website of rechtstreeks met de beheerders van de desbetreffende webpagina’s.

SOLVA behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

SOLVA hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op of via de website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt.

In bepaalde gevallen evenwel, kan u evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

SOLVA geeft u daarbij de volgende garanties :

  • Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening on line te realiseren;
  • De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling;
  • Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden aangewend;
  • U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren. U hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren. Hiertoe kunt u contact opnemen met de beheerder van de website;
  • De Vlaamse overheid treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.

De website maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen.

AFWIJZING AANSPRAKELIJKHEID

Ondanks de voortdurende inspanningen om onderbrekingen van technische aard zoveel mogelijk te voorkomen en om de informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden, kan geen enkele garantie worden gegeven voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de website www.so-lva.be, noch voor de afwezigheid van tekortkomingen van de eruit verkregen gegevens.
Iedere aansprakelijkheid voortvloeiende uit of verband houdende met deze website, zowel de software als de gegevens, wordt afgewezen.

Iedere aansprakelijkheid voor het tijdelijk dan wel permanent, geheel of gedeeltelijk, niet beschikbaar zijn van deze website en de eruit verkregen gegevens wordt afgewezen, evenals elke aansprakelijkheid voor rechtstreekse of niet-rechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze website, inbegrepen het downloaden, en de erdoor verkregen gegevens, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma’s of andere gegevens op uw computersysteem of van uw apparatuur, programmatuur of andere, wordt afgewezen.

Verwijzingen of verbindingen naar andere websites of bronnen die niet in eigendom zijn van de beheerder van de website www.so-lva.be, zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze website; de beheerder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van deze websites of bronnen, noch voor de eventuele onjuistheid en/of onvolledigheid van de inhoud van die andere websites of bronnen en het gebruik en/of de interpretatie daarvan.

BEWIJS EN TOEPASSELIJK RECHT 

Het Belgische recht is van toepassing. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen bevoegd. 

CONTACT

Indien u onjuistheden of ander tekortkomingen op deze website vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van deze site.

 

Laatste update – 1 september 2017 

Disclaimer 
Copyright © 2017 SOLVA, Industrielaan 25 B, 9320 Aalst – Erembodegem, België, tel. 053 64 65 20, e-mail info@so-lva.be, www.so-lva.be