26/4/2022
IGS Wonen en Energie in 2021

IGS SOLVA Wonen en Energie: 2021 in cijfers

Net als 2020 werd het jaar 2021 nog grotendeels overschaduwd door corona. Ondertussen mogen we gelukkig gewag maken van normalere situaties. We blikken graag terug op het voorbije werkjaar.

Samen beleidskader implementeren

We onthouden vooral dat we ons met de intergemeentelijke samenwerking lokaal woon- en energiebeleid dagelijks inzetten voor 19 gemeenten op zeer uiteenlopende manieren. Onze adviseurs hebben zich intussen genesteld bij de lokale besturen, waar zij een deel geworden zijn van het plaatselijke team Wonen.

Ook achter de schermen werd door het hele team hard verder gewerkt, onder andere aan de opmaak, aanpassing of uitbreiding van gemeentelijke reglementen, opmaak van een visie sociaal wonen, in kaart brengen van de woningmarkt. Wonen Vlaanderen schept een beleidskader en samen met de lokale besturen is het onze taak om dit zo correct en zo volledig mogelijk te implementeren in de dagelijkse werking van onze Zuid-Oost-Vlaamse steden en gemeenten.

Conformiteitsonderzoeken

Ook voor onderzoeken naar woningkwaliteit werd de weg naar SOLVA steeds vaker gevonden. In 2021 kreeg onze woningcontroleur Sam Van De Walle versterking van Toon Duffeleer.

SOLVA ontwikkelde in 2021 een communicatiepakket over het conformiteitsattest. Dit bestaat uit een brochure, een filmpje en een handige map met technische fiches. Gemeenten of steden die over een reglement verplicht conformiteitsattest beschikken, kunnen deze communicatiemiddelen aanpassen aan de specifieke reglementen van hun stad of gemeente.

In 2021 werden in onze regio 1.735 woningonderzoeken uitgevoerd, waarvan 763 door SOLVA.

Activiteiten achter de schermen

Heel wat activiteiten vonden voor een groot stuk achter de schermen plaats, en werden in nauw overleg met de lokale besturen in een definitieve vorm gegoten.

Er werden 3 reglementen lokale toewijs opgemaakt en goedgekeurd. Eén nieuw reglement verplicht conformiteitsattest (CA) werd opgemaakt en een reglement verplicht CA werd aangepast.

SOLVA werkte een ontwerpreglement en een inspiratiedocument uit voor gemeenten die wilden van start gaan met de aanleg van geveltuinen. Vóór de start van de campagne hadden 8 van de 21 Zuid-Oost-Vlaamse gemeenten een geveltuinreglement, nu zijn dat er 15! SOLVA bood hulp bij de opmaak van het reglement en stoomde een fleurig communicatiepakket klaar voor de campagne 1000 geveltuinen. Maar liefst 14 gemeenten namen deel aan de campagne. Dankzij de communicatie naar inwoners zijn er intussen al heel wat nieuwe geveltuinen bij in onze regio. In 2021 werden zeker 129 geveltuinen aangelegd.

Voor bouw, renovatie of inrichting van noodwoningen werden 5 subsidiedossiers ingediend, verdeeld over 4 gemeenten. Deze werden goedgekeurd voor een totaal van 1.260.202 euro.

In totaal stonden in 2021 2.619 woningen in het register leegstand van de 19gemeenten.

Samenwerken met Energiehuis SOLVA

IGS lokaal woon- en energiebeleid is complementair met de werking van het Energiehuis SOLVA, dat nu al meer dan 10 jaar bestaat. Naast het toekennen van renteloze leningen is het takenpakket van de Energiehuizen sinds 2020 fors uitgebreid, onder andere met energiebesparings- en renovatieadvies. Ook voor dit takenpakket bieden onze adviseurs ondersteuning aan het Energiehuis SOLVA, een interne samenwerking dus. Er werden 100 energieleningen toegekend via Energiehuis SOLVA.

 

Energiehuis SOLVA organiseerde in samenwerking met de 19 gemeenten 4 keer 2 online Energiefitsessies over volgende thema's: dakisolatie, muurisolatie en hoogrendementsglas, ventilatie en verwarming. Verspreid over de verschillende Energiefitsessies waren er 237 deelnemers.

Informeren en begeleiden

Via het Woonsoft registratieplatform werden 475 klantencontacten geregistreerd. Bij het Energiehuis werden 1488 unieke telefonische oproepen en 839 unieke e-mailcontacten geregistreerd. 

In 2021 waren er in het werkingsgebied van onze IGS 379 renovatieadviezen aan huis, via steunpunt DuWoBo Provincie Oost-Vlaanderen, en 282 installaties van zonnepanelen via de groepsaankoop van de provincie Oost-Vlaanderen.

In 2021 werden 6 nieuwsbrieven IGS Wonen verstuurd naar 198 geadresseerden. Per cluster werden 2 stuurgroepen gehouden en per gemeente werd minstens 2 keer lokaal woonoverleg georganiseerd. Er werd ook een algemene stuurgroep voor de volledige regio georganiseerd.

What’s next?

Ook in 2022 zetten we de samenwerking met de lokale besturen en de verschillende externe partners verder. Heel wat taken worden verder opgevolgd, en er bieden zich ook heel wat nieuwe opdrachten en uitdagingen aan. Onze dienstverlening blijft gebaseerd op samenwerken zodat we ook voor dit jaar mooie resultaten mogen verwachten.

Team Wonen en Energie, IGS SOLVA