5/7/2022
Mijn VerbouwLening: wat moet je weten voor dienstverlening aan het loket?

Naast de invoering van Mijn VerbouwPremie vanaf 1 oktober 2022, kan je vanaf 1 september 2022 ook de renteloze Mijn VerbouwLening tot 60.000 euro aanvragen. Deze lening dient voor renovaties die focussen op woningkwaliteit en op het verbeteren van de energieprestatie. Een groot verschil met de renteloze energielening waarmee enkel energetische ingrepen gefinancierd konden worden.

Mijn VerbouwLening vervangt dus vanaf 1 september 2022 de Vlaamse Energielening tot 15.000 euro voor een prioritaire doelgroep of klanten met exclusief nachttarief. De huidige energielening kan nog aangevraagd worden via energiehuis SOLVA tot en met 31 augustus 2022.

Voor wie is Mijn VerbouwLening?

1. Particuliere eigenaar-bewoners uit de laagste en middelste inkomenscategorie van MijnVerbouwPremie

2. Verhuurders via een sociaal verhuurkantoor
Hier zijn geen inkomensgrenzen van toepassing.

3. Particuliere eigenaar-verhuurders
Hier zijn geen inkomensgrenzen van toepassing.

 • Er zijn wel eisen inzake maximale huurprijs: de maandelijkse huurprijs mag niet boven 900 euro liggen (1000 euro in centrumsteden).
 • Afhankelijk van de hoogte van de lening, moet er gedurende 9 jaar een maandelijkse korting gegeven worden op de huurprijs van 20 euro (bij leningen tot 15.000 euro), 40 euro (bij leningen tot 30.000 euro), 60 euro (bij leningen tot 45.000 euro) of 80 euro (bij leningen tot 60.000 euro).

4. Niet-commerciële instellingen
Hiertoe behoren verenigingen van mede-eigenaars (VME’s), vzw's en coöperatieve vennootschappen.

Voor wie niet?

 • Wie een renteloos renovatiekrediet bij een kredietinstelling of een Energielening+ via het Energiehuis heeft afgesloten, komt niet in aanmerking voor Mijn VerbouwLening.
 • Wie vanaf 1 oktober 2022 een woning met EPC-label E of F of een appartement met EPC-label D, E of F aankoopt, komt niet in aanmerking voor Mijn VerbouwLening. Deze groep kan wel het renteloos renovatiekrediet afsluiten bij een kredietinstelling. In geval van erfenis of schenking kan men     een Energielening+ afsluiten.
 • Gezinnen met uitsluitend nachttarief zijn geen aparte categorie meer binnen de Mijn VerbouwLening. Enkel indien aan de overige voorwaarden (o.a. inkomen) is voldaan, kan een beroep op de Mijn VerbouwLening worden gedaan.

Voor welke gebouwen?

De woning of het appartement

 • is gelegen in het Vlaamse Gewest.
 • moet minstens 15 jaar oud zijn op de aanvraagdatum.
  Uitzondering: als Mijn VerbouwLening wordt aangevraagd voor investeringen in een zonneboiler, (hybride) warmtepomp of zonnepanelen, volstaat het dat de woning of het gebouw:

o   vóór 1 januari 2014werd aangesloten op het elektriciteitsdistributienet

o   of de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan 5jaar geleden werd verleend, de woning of het gebouw voldoet aan de geldende EPB-eisen en de EPB-aangifte is ingediend binnen de decretaal voorziene termijn.

Afbraak en heropbouw?

Afbraak en heropbouw is geen onderdeel van de categorieën van werken die vallen onder Mijn VerbouwPremie en bijgevolg ook geen onderdeel van Mijn VerbouwLening.

Voor welke werken?

Mijn VerbouwLening kan aangevraagd worden voor volgende categorieën van werken:

o   dakrenovatie 

o   buitenmuurrenovatie 

o   renovatie van buitenschrijnwerk 

o   renovatie van vloeren en funderingen

o   binnenrenovatie 

o   elektriciteit en sanitair 

o   (hybride)warmtepomp 

o   warmtepompboiler 

o   zonneboiler 

o  installatie met gascondensatieketel

o   zonnepanelen

 

Doe-het-zelf is enkel toegelaten in de categorieën van werken

 • elektriciteit en sanitair
 • binnenrenovatie

Voor andere categorieën van werken is doe-het-zelf niet toegelaten binnen Mijn VerbouwLening en dienen de werken door een geregistreerde aannemer te worden uitgevoerd. 

Bedrag

Het Energiehuis zal steeds op basis van elke individuele financiële situatie de terugbetalingscapaciteit moeten nagaan wat voor de klant haalbaar is inzake leningsbedrag en looptijd.

De klant kan Mijn VerbouwLening aanvragen

 • voor een bedrag van minimaal 1250 euro tot maximaal 60.000 euro
 • met een afbetalingstermijn van maximaal 25 jaar
 • aan 0% intrest (renteloos) en zonder andere kosten (dossierkosten, reservering, vervroegde terugbetaling)

Als de OLO-rente (dat is de rente die betaald wordt op overheidsobligaties) op 25 jaar op kwartaalbasis gemiddeld zou stijgen boven 3%, zal de intrest voor Mijn VerbouwLeningen stijgen boven 0% voor wie vanaf dan een Mijn VerbouwLening aanvraagt.

Het Energiehuis rekent geen dossierkosten aan voor het afsluiten van een Mijn VerbouwLening.

Procedure

Aanvraag

Aanvragen van Mijn VerbouwLening kan

 • vanaf 1 september 2022 tot eind 2026.
 • via het Energiehuis voor uw gemeente (het Energiehuis kan de klant ook begeleiden tijdens het renovatieproces met advies, vergelijking van offertes, aanvraag van premies, financiering van uw project ...)

Er kan slechts één Mijn Verbouwlening tegelijkertijd lopen op een onroerend goed (op te delen in maximaal 6 verschillende schijven). Er kan voor hetzelfde onroerend goed wel een nieuw krediet toegekend worden, maar enkel op voorwaarde dat de eerste volledig werd terugbetaald. De uiterste opnamedatum van de lening bedraagt 36 maanden na de ondertekening van de leningsovereenkomst. De combinatie met eerder afgesloten Vlaamse energielening is toegelaten zolang het te ontlenen bedrag de € 60.000 niet overschrijdt.

Documenten die nodig zijn voor de aanvraag

 • ingevulde en ondertekende kredietaanvraag, eID van de aanvragers, laatste beschikbare aanslagbiljet, loonfiches of bewijs van inkomsten voor de laatste 3 maanden, attest gezinssamenstelling, eigendomsattest of notariële akte, eventueel ook de offertes voor de geplande werken
 • bij de verhuurders het huurcontract of overeenkomst met SVK

 

Afhandeling

 • gestandardiseerde goedkeuringsprocedure bij het Energiehuis
 • De Mijn VerbouwPremie die mogelijk kan ontvangen worden voor de uitgevoerde investeringen zal door het Energiehuis, in naam en voor rekening van de klant worden aangevraagd en worden gebruikt als een vervroegde terugbetaling van de Mijn VerbouwLening