Ronse - Bruul

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2019 - ...

Opdrachtgever

RONSE_logo_website

Ligging

Ronse Bruul-Beekstraat

Fase

2
Ligging

Afbeeldingen
Ferrariskaart 2.jpeg
Luchtfoto 2015.jpeg
Atlas der Buurtwegen.jpeg
Omschrijving

De Stad Ronse wenst de panden met huisnummers 2, 3 en 4 aan de Bruul en de panden met huisnummers 2 en 6 aan de Beekstraat te slopen. Twee van de huizen hebben die volledig ontmuurd zullen worden met uitzondering van de funderingsmuur gelegen langs het voetpad. Verder worden alle funderingen en verharding op het terrein uitgebroken. Tenslotte worden drie ondergrondse tanks voor brandstof gesloopt.
Het projectgebied neemt een interessante positie in de landschappelijke omgeving in, tussen de Loozebeek en de Molenbeek. Het projectgebied bevindt zich daarmee in een zone waar de natuurlijke waterlopen zijn aangepast in functie van de watermolens, omwalde sites en waterhuishouding van de bewoning gelegen tussen beide beken. Het projectgebied is gelegen in dezelfde lijn van de twee naburige omwalde sites ten westen. Het historisch kaartmateriaal geeft blijk van bebouwing op dit terrein, hoewel niet continue. Een walgracht staat hier ook niet gekarteerd. Wat wel opvalt, is dat de percelering van het projectgebied op de Atlas der Buurtwegen sterk gelijkt op dat van de site van Auberge St. Sebastien, die duidelijk gekarteerd staat als site met walgracht. Bijgevolg valt gezien de context van de omgeving niet uit te sluiten dat ook hier een omwalde site gelegen was. Verder vallen ook ophogingslagen uit eventueel de laatmiddeleeuwse en zeker de post-middeleeuwse periode, om bewoning mogelijk te maken in de natte omgeving, te verwachtenDit zou een licht kunnen werpen op de ingebruikname van deze terreinen.
Samenvattend kan worden gesteld dat het projectgebied een interessante vraagstelling oproept. Er kan niet uitgesloten worden dat er een site (eventueel met walgracht) gelegen is ter hoogte van het projectgebied, en dat er een mogelijkheid bestaat om waarnemingen te doen binnen het kader van de geplande werken. Toch wordt binnen het gabarit van de sloopwerken het potentieel op kennisvermeerdering laag geacht, er wordt immers geen bijkomende, nieuwe vergraving voorzien. Daarom wordt niet geopteerd voor een volledige registratie, maar om toezicht te houden op de werken zodanig dat deze correct verlopen.

Contactpersoon
Ruben Pede
archeoloog
053 73 74 22
0499 52 19 93