Woonomgevingsplan Haaltert: concreet instrument voor hogere woonkwaliteit

  • 7 augustus 2019

De gemeente Haaltert heeft SOLVA de opdracht gegeven om een woonomgevingsplan op te maken. Dergelijk plan reikt de gemeente de nodige concrete handvaten om haar woonbeleid op stedenbouwkundig vlak beter te sturen en een duurzamer woonpatroon te realiseren. 

De nood aan een woonomgevingsplan stelt zich door de hogere vraag naar meergezinswoningen op het grondgebied Haaltert. Via het plan kan de gemeente duidelijkheid scheppen over waar bv. appartementsgebouwen wenselijk zijn en waar niet, waar verdichting mogelijk is en waar niet. Een woonomgevingsplan biedt dus een algemeen kader voor de beoordeling van projectvoorstellen en vergunningsaanvragen

Op basis van een gebiedsdekkende analyse van het bestaande woonweefsel en rekening houdende met de gewenste dichtheden, typologieën en leefomgevings- en woonkwaliteiten, wordt een zoneringsplan opgemaakt dat het bestaande woonweefsel structureert. 

Voor elke zone zullen stedenbouwkundige spelregels opgemaakt worden die afgestemd zijn op de bestaande toestand, maar ook ruimte bieden om te evolueren naar een duurzamer woonpatroon met ruimte voor verdichting op plaatsen waar dit wenselijk is. Dergelijke plaatsen worden onder meer bepaald door het voorzieningenniveau (onderwijs, cultuur en sport, zorg en woonondersteunenende voorzieningen) en de knooppuntwaarde (aanbod aan collectief vervoer) in rekening te brengen. Daartegenover wijst analyse van het huidige woonweefsel uit dat Haaltert vandaag 26,1 km aan lintbebouwing telt. Hier is verdichting niet aan de orde.  

Het woonomgevingsplan anticipeert op de visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en biedt de gemeente een concreet instrument om haar woonbeleid ruimtelijk te structureren. 
 

Meer info

  • Over het woonomgevingsplan Haaltert: artikel persregiodender.be van 18 juli 2019

  • Zelf interesse in of vragen over een woonomgevingsplan? Neem dan gerust contact met Alexander De Wit, ruimtelijk planner bij SOLVA, via alexander.de.wit@so-lva.be of 053 73 74 20