TERUG

Denderleeuw – Centrumstraten

De gemeente Denderleeuw plant de herinrichting van het dorpscentrum. Hierbij worden alle open ruimtes ten noorden van de Sint-Amanduskerk omgevormd tot een open en groene ontmoetingsplek. Hierbij worden er ook enkele wadi’s aangelegd. Daarnaast wordt ook de bestaande wegenis heraangelegd en een dubbel rioleringssysteem aangelegd.
Het gebied rond de Sint-Amanduskerk kan interessante kenniswinst opleveren. Hierbij gaat het dan voornamelijk om oude straattracés, de verdwenen woonblokken die zich ten noorden van de kerk bevonden en ook naar de ontwikkeling van het kerkhof. Voor het gebied ten noorden van het projectgebied toont het historisch kaartmateriaal weinig bewoning tot halfweg de 19de eeuw. Hier bestaat de kans op goed bewaarde archeologische resten uit eerdere perioden. Er is een groot archeologisch potentieel rond de vroegste geschiedenis van Denderleeuw en de Vlaamse dorpen in het algemeen. Gericht vooronderzoek is noodzakelijk. Dit vooronderzoek zal de vorm aannemen van een proefsleuvenonderzoek en vindt plaats in het voorjaar van 2024.


Foto’s


Contacteer ons