TERUG

Ronse – Pont West Fase 2

De archeologische werkzaamheden te Ronse Pont West vinden plaats in het kader van de uitbreiding van het bestaande industrieterrein ‘Pont West’ op initiatief van de Stad Ronse. Het gebied wordt omsloten door de Doorniksesteenweg, de Malaise en het bestaande industrieterrein ‘Pont West’. Een proefsleuvenonderzoek moest uitwijzen of er archeologische sporen aanwezig waren. Tijdens dit onderzoek zijn er sporen gevonden uit de metaaltijden, Romeinse periode en middeleeuwen. De sporen uit de metaaltijden zijn beperkt in aantal, zeker in vergelijking met de vorige opgravingscampagne. Het gaat vooral om kuilen, vaak houtskoolrijk en greppels. De Romeinse sporen situeren zich hoofdzakelijk in drie clusters. De hoeveelheid sporen en vondsten suggereert vooral voor de noordoostelijke cluster de aanwezigheid van een nederzetting. Er zijn een heel aantal sporen uit de middeleeuwen geregistreerd. Zoals verwacht op basis van de aanpalende opgraving, bevonden er zich een heel aantal middeleeuwse sporen aan de zuidelijke kant van het onderzoeksterrein, langsheen de Malaise. Echter is er ook nog een bewoningskern in het noordoosten en wellicht één centraal op het onderzoeksterrein gedocumenteerd. De bewoning in het noordwesten is te dateren in de 9de en 10de eeuw. Het merendeel van de middeleeuwse sporen situeert zich echter in het zuidelijke derde van het onderzoeksterrein. De sporen zijn met zekerheid terug te brengen op een intensieve, meerfasige bewoning die het landschap gevormd heeft. Er zijn sporen uit de 9de eeuw, 10de eeuw, 12de-14de eeuw en later teruggevonden. Mogelijk is de bewoning begonnen met een omgracht erf dat later geëvolueerd is in een complex georiënteerd op de Malaise. In het noorden zijn enkele sporen, mogelijk haardkuilen teruggevonden die wellicht te linken zijn aan een Frans legerkamp dat heeft halt gehouden op het gebied in 1691. Gelet op de aard van de aanwezige archeologische sporen enerzijds, en de geplande ingreep anderzijds, kan besloten worden dat een verder onderzoek door middel van een opgraving aan de orde is.


Foto’s


Contacteer ons

Downloads