TERUG

Zottegem – N46 – Velzeke-Ruddershove

Onderwerp van deze archeologienota zijn wegenis- en rioleringswerken in Velzeke Ruddershove op de N46 en in verschillende zijstraten, namelijk de Slachthuisstraat, de Opstalstraat, de Lieve Heerstraat, de Molenlos, de Molenweg, de Windmolenstraat, de Lindebeekstraat alsook in de Kerklandstraat tot aan de aansluiting met de Lippenhovestraat. Daarnaast behoort ook een bufferbekken tot het projectgebied, en de aansluiting van het bufferbekken met de nieuwe riolering in de N46 en de Kerklandstraat.

Het projectgebied ligt in een gebied dat reeds vrij sterk verstoord is bij de aanleg van wegenis, riolering en nutsleidingen. Het grootste gedeelte van het gebied is verhard. Op een aantal delen van het projectgebied vond een hoge graad van erosie plaats en werden zo holle wegen gecreëerd. De oudste geattesteerde sporen in de nabijheid van het projectgebied zijn twee urnengrafvelden uit de late bronstijd en de vroege ijzertijd. Eén van de grafveldjes situeert zich binnen onderzoeksgebied. Het projectgebied ligt grotendeels binnen de Romeinse vicus van Velzeke, waar een dense concentratie aan Romeinse sporen wordt verwacht. Op quasi alle aanpalende percelen van het projectgebied kwamen in het verleden Romeinse vondsten en/of sporen aan het licht. Het betreft bewoningssporen maar ook resten van ambachtelijke activiteiten, twee tempels en begravingen.

Er worden verschillende proefputten geadviseerd om beter zicht op te krijgen op de verstoringsgraad. Op één locatie wordt een opgraving voorgesteld, namelijk ter hoogte van een urnengrafveld dat reeds deels verstoord is door oudere opgravingen. Vervolgens wordt voor tweede zone een opgraving geadviseerd (bufferbekken en een stuk rioleringsstreng).Contacteer ons