SOLVA zet zich in om kleine en grote bedrijven binnen de streek (nieuwe) bedrijfsvestigingen aan te bieden. Ondernemingsruimte in onze regio situeert zich veelal op bedrijventerreinen. Deze draaischijven van economie, mobiliteit en tewerkstelling vormen de ruggengraat van een economisch gezonde gemeente, stad of regio.

SOLVA werpt zich hierbij graag op als ontwikkelaar die de juiste kennis en expertise aan de dag kan leggen om dergelijke grootse projecten op een doordachte manier te realiseren en te beheren. Op die manier heeft SOLVA doorheen de jaren 432 ha aan bedrijventerreinen in de regio ontwikkeld of op de planning staan.

 

Gerealiseerde en te ontwikkelen bedrijventerreinen door SOLVA
Gerealiseerde en te ontwikkelen bedrijventerreinen door SOLVA

Grond is echter schaars en het aanleggen van nieuwe bedrijventerreinen valt niet altijd te rijmen met inspanningen om de open ruimte te vrijwaren.  De werkgelegenheid in de regio is de laagste van Vlaanderen terwijl het aantal mensen met een job boven het Vlaamse gemiddelde ligt.

 

jobratio 2019

Jobratio in 2019 (Bron: Arvastat, eigen bewerking) – Aantal jobs per 100 inwoners op actieve leeftijd

Inwoners van onze regio moeten dan ook vaak op zoek naar een job elders. Bijgevolg is de gemiddelde pendeltijd in onze regio opvallend hoog.

 

 

Percentage Pendelaars

Om die reden blijft SOLVA zich inzetten om ruimte om te ondernemen te creëren. Meer ondernemingen zorgen immers voor meer jobs. Dit gebeurt meer en meer door te focussen op bestaande, oude bedrijventerreinen, en die om te vormen naar terreinen die voldoen aan de hedendaagse normen en behoeften om zo ook langdurige vestigingsmogelijkheden te bieden voor bedrijven en ondernemers in Zuid-Oost-Vlaanderen. Hierbij wordt gezocht naar een optimum in ruimtelijk rendement, beeldkwaliteit, multimodale bereikbaarheid, groenblauwe dooradering en een streven naar klimaatneutraliteit.

Wanneer toch nieuwe bedrijventerreinen gerealiseerd worden, gebeurt dit volgens enkele sterke duurzaamheidsprincipes waaronder ruimtelijke kwaliteit, biodiverse blauwgroene dooradering, opwekking van lokale hernieuwbare energie en slim delen en samenwerken. Daarnaast wordt er naar gestreefd om zo zuinig mogelijk met de resterende vrije gronden om te springen. Dit wordt bereikt door een reeks van duurzame inrichtingsprincipes en door samen met de kandidaat-kopers hun plannen ruimtelijk te optimaliseren en te stimuleren om in de hoogte te bouwen. Voor kleinere bedrijven die hun plek hebben op een bedrijventerrein zal ook op zoek gegaan worden naar een optimaler ruimtegebruik door het oprichten van bedrijfsverzamelgebouwen  met de focus op ondersteunende diensten voor alle ondernemers in het gebouw en bij uitbreiding op het volledige bedrijventerrein en bedrijven in de omgeving.

 

Op weg naar duurzame bedrijventerreinen

Dat de nieuwe generatie bedrijventerreinen een duurzaamheidstoets moet doorstaan, is ook bij SOLVA diep ingeworteld bij de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen. Zuinig ruimtegebruik, plaats voor biodiverse groenblauwe dooradering en hernieuwbare energie, maar ook maatschappelijk duurzame concepten zijn hierbij de standaard. Voor alle bedrijven op de nieuwe bedrijventerreinen geldt de verplichting tot klimaatneutraliteit.

Voor de ontwikkeling van de nieuwe generatie bedrijventerreinen is SOLVA op zoek gegaan hoe deze nog duurzamer te maken. Daartoe stelden we een duurzaamheidsmatrix op die vier kernwaarden  omvat: lokale energie, ruimtelijke kwaliteit en zuinig ruimtegebruik, biodiversiteit en slim delen en samenwerken. Juridisch wordt dit verankerd in een gedegen bedrijventerreinpaspoort, waarin – naast de algemene en technische info en het uitgiftebeleid – de bedrijventerreinspecifieke voorwaarden worden vastgelegd. Het is net in deze voorwaarden dat de duurzame toets vervat zit.

principe ontwikkeling bedrijventerreinen
principe ontwikkeling bedrijventerreinen

Herwaarderen van bestaande bedrijventerreinen

Bestaande bedrijventerreinen, waarvan de aanleg in sommige gevallen al teruggaat tot de jaren ’60, voldoen niet aan de hedendaagse principes van duurzaamheid en zuinig ruimtegebruik. Om een up-to-dateterrein met moderne opvattingen te bekomen, brengt SOLVA problemen en oplossingen samen in een actieplan. Realisaties op het publieke en het private terrein worden in samenspraak met het betrokken lokaal bestuur en de aanwezige bedrijven(vereniging) voorbereid.

 

Stimuleren van interbedrijfssamenwerking en bedrijventerreinmanagement

SOLVA werkte een uniek beheers- en managementsysteem uit voor de nieuw ontwikkelde bedrijventerreinen: de Vereniging van mede-eigenaars (VME). De VME wordt juridisch vastgelegd in een basisakte die alle kopers dienen te onderschrijven.

Elk bedrijventerrein heeft hierbij, naast de eigenlijke bedrijfspercelen, een aantal voorzieningen in  gemeenschappelijke eigendom van alle bedrijven. SOLVA treedt hierbij op als syndicus. De VME zorgt voor continuïteit bij het beheer van de gemeenschappelijke infrastructuur op het terrein zoals regenwaterbuffering en -infiltratie, de blusvijver en de groenbuffer. Daarnaast biedt het een platform voor gemeenschappelijke initiatieven met structurele samenwerking tussen de bedrijven op vlak van bewegwijzering, energiebeheer, beveiliging, parkeervoorziening, blauwgroene dooradering, groepsaankopen,…

Bij het beheer van deze blauwgroene dooradering op de bestaande bedrijventerreinen waar SOLVA als syndicus optreedt, besteden we bijzondere aandacht aan biodiversiteit.

Deze blauwgroene elementen zijn niet alleen op zich ecologische stapstenen en corridors, ze zijn ook meer indirect verbonden met de groenblauwe elementen buiten de bedrijventerreinen

Maak kennis met de parkmanager van SOLVA