Mijn VerbouwLening

Naast de invoering van Mijn VerbouwPremie (vanaf 1 juli 2022), zult u vanaf 1 september ook Mijn VerbouwLening tot 60.000 euro kunnen aanvragen via uw Energiehuis. Met deze lening kunnen renovaties gefinancierd worden die zowel focussen op woningkwaliteit als op het verbeteren van de energieprestatie.

Let op, geld lenen kost ook geld!

LET WEL:

Vanaf 1 februari 2023 is de Mijn VerbouwLening niet langer renteloos.
Begin 2023 steeg de wettelijke rente op jaarbasis boven 3%, namelijk naar 5,25%. Daardoor stijgt de intrest voor nieuwe aanvragen (vanaf 1 februari 2023) voor de Mijn VerbouwLening van 0% (renteloos) naar 2,25%. Er wordt geen renteverhoging toegepast op lopende leningen noch op leningen die al toegekend werden.

Download het kredietrreglement

Renteloze lening voor noodkopers

Noodkopers zijn huishoudens die deels uit noodzaak een kwalitatief minderwaardige woning aangekocht hebben, zonder de mogelijkheid er financiële middelen in te investeren om de woning op een goed kwaliteitsniveau te brengen, met onder meer hoge energiefacturen tot gevolg.

Voor die specifieke doelgroep wordt een renteloze noodkooplening ter beschikking gesteld die de mogelijkheid moet bieden om de woning te renoveren. Het gaat over een bulletlening waarbij het geleende bedrag in principe op het einde (of bij verkoop van de woning) in 1 keer wordt terugbetaald.

Voorwaarden

 • De renteloze lening voor een noodkoper kan enkel worden toegekend aan een noodkoper die op het ogenblik van de ondertekening van de overeenkomst niet over een zakelijk recht op andere onroerende goederen dan de noodkoopwoning beschikt. Dit niet voor de gedeelheid en evenmin in onverdeeldheid.
 • De lening moet door de noodkoper terugbetaald worden:
  1. wanneer de noodkoper niet meer is ingeschreven in het bevolkingsregister op het adres van de noodkoopwoning
  2. wanneer de noodkoper alleen of samen met de andere noodkopers van dezelfde noodkoopwoning voor de geheelheid of in onverdeeldheid zakelijke rechten verwerft op andere onroerende goederen als gevolg van een overdracht onder levenden
  3. bij overdracht onder levenden van zakelijke rechten op de noodkoopwoning door de noodkoper in het voordeel van derde personen
  4. bij de vestiging onder levenden van zakelijke rechten op de noodkoopwoning door de noodkoper in het voordeel van derde personen
  5. na het verstrijken van een termijn van 20 jaar vanaf de datum van de ondertekening van de leningsovereenkomst tussen het OCMW en de noodkoper.
 • De voorwaarden voor toekenning van de renteloze lening (punten 1 tot en met 4 hierboven) gelden als voorwaarden waaraan de noodkoper moet blijven voldoen gedurende de volledige duurtijd van de lening. Bij niet-naleving wordt de lening opeisbaar.

Voor welke werken?

Voor werken die op het moment van de aanvraag van de renteloze lening in aanmerking komen voor:

 • Mijn VerbouwPremie (vanaf 1 juli 2022), de Vlaamse renovatiepremie (tot en met 30 juni 2022) of een energiepremie van de elektriciteitsdistributienetbeheerder (tot en met 30 juni 2022)
 • de toekenning van Mijn VerbouwLening (tot en met 31 augustus 2022: de Vlaamse Energielening).

De werkzaamheden moeten erop gericht zijn om de woning te doen beantwoorden aan de normen in art 3.1 van de codex Wonen en om de woning energiezuiniger te maken.

Procedure

 • De renteloze lening voor een noodkoper wordt niet uitbetaald aan de noodkoper maar rechtstreeks aan de aannemers van de uitgevoerde werken.
 • De noodkoper kan tijdens de looptijd van de lening een vervroegde gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de lening voorstellen. In het geval van gedeeltelijke terugbetaling kan het OCMW de noodkoper een dossierkost aanrekenen van maximum 25 euro per verrichting en/of een minimum terugbetalingsbedrag bepalen. Indien het OCMW hier gebruik van maakt, dan moet dit in de kredietovereenkomst tussen het OCMW en de noodkoper worden vermeld.
 • Indien na 20 jaar de woning niet vervreemd is, wordt gestart met de afbetaling van de lening. Het OCMW kan met de noodkoper (of de erfgenamen) een afbetalingsplan met vaste maandelijkse schijven overeenkomen.
  • Dit gebeurt op basis van een onderzoek van de terugbetalingscapaciteit van de ontlener.
  • Dit afbetalingsplan loopt in principe voor maximaal 25 jaar voor projecten die kaderen vanaf de 3de call (2022).

Bedrag

De renteloze lening voor een noodkoper bedraagt vanaf de 3de call (2022) maximaal 50.000 euro per noodkoopwoning.

Renovatiekrediet met rentesubsidie (bij energierenovatie na aankoop)

Wie een woning of appartement met een slechte energieprestatie koopt (notariële akte) én dat pand binnen de 5 jaar grondig renoveert, kan bij de kredietgever naast de hypothecaire lening voor de verwerving van het pand ook een renovatiekrediet aangaan. De rente die u voor dat renovatiekrediet betaalt, wordt door de Vlaamse overheid terugbetaald (rentesubsidie).

Bij aankoop (notariële akte) vanaf 2023 komen er wijzigingen. Het renteloos renovatiekrediet wordt vervangen door een renovatiekrediet met rentesubsidie.

Voorwaarden

 • Het renteloze renovatiekrediet is er enkel voor wie een woning of appartement met een slechte energieprestatie koopt vanaf 2021. Het kan dus alleen na eigendomsoverdracht. Het moet gaan over verwerving in volle eigendom (100% natuurlijke personen).
  (Wie een woning of appartement met slechte energieprestatie na erfenis of geschonken krijgt en binnen de 5 jaar grondig renoveert,

  • kon in aanmerking komen voor de Energielening+ (tot 31 augustus 2022)
  • kan vanaf 1 september 2022 onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor Mijn VerbouwLening.)
 • Wie voor de aankoop vanaf 2021 een hypothecair krediet (woonkrediet) aanvraagt, kan bij de kredietgever naast dat woonkrediet ook een renovatiekrediet afsluiten. Het renovatiekrediet is dus enkel mogelijk in combinatie met een hypothecair hoofdkrediet.
 • Voor dat renovatiekrediet (met een looptijd van maximaal 20 jaar) krijgt u dan een rentesubsidie van de Vlaamse overheid, waardoor het renovatiekrediet feitelijk renteloos is. U krijgt dan 1 keer per jaar de volledig betaalde rente terug van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA).
 • De woning of het appartement moet gelegen zijn in het Vlaamse Gewest.
 • De rentesubsidie geldt enkel voor woningen of appartementen die een ondermaatse energieprestatie hebben en die grondig gerenoveerd zullen worden (investeringen in isolatie, energiezuinige verwarming, hernieuwbare energie).
  De energieprestatie wordt vóór en na de renovatie bewezen met het EPC-Label (lettercode op het Energieprestatiecertificaat).

Wijzigingen bij aankoop vanaf 2023

 • De energieprestatie wordt vóór en na de renovatie bewezen met het EPC-Label (lettercode op het Energieprestatiecertificaat).
  • Een woning of appartement heeft bij de eigendomsoverdracht EPC-Label E of F en moet door renovatie binnen de 5 jaar minimaal EPC-label D halen
  • Het renteloos renovatiekrediet wordt vervangen door een renovatiekrediet met rentesubsidie. Hoe groter de ambitie inzake renovatie, hoe hoger de rentesubsidie (= korting op de marktrentevoet).

Procedure

U kunt het renovatiekrediet met rentesubsidie afsluiten bij onderstaande kredietverstrekkers. Dit renovatiekrediet moet altijd samen en gelijktijdig met het hoofdkrediet voor aankoop van woning/appartement worden afgesloten bij dezelfde kredietgever.

Momenteel kunt u voor het renovatiekrediet met rentesubsidie terecht bij de volgende

Uitbetaling van de rentesubsidie

 • De kredietgevers zullen in het eerste trimester van elk jaar het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) informeren over de intresten die in het kader van het renovatiekrediet betaald zijn in het voorgaande jaar.
 • Het VEKA zal vervolgens, na controle, telkens in het tweede trimester (vermoedelijk in de maand mei) de rentesubsidie uitbetalen aan de kredietnemer.
  De intrest die u in in een bepaald jaar betaalt aan uw kredietgever, zal dus normaal gezien in het tweede trimester van volgende jaar door het VEKA automatisch aan u worden uitbetaald.

Voor meer details over de procedure, zie: Renovatiekrediet met rentesubsidie (Vlaanderen.be).

Bedrag

Rentesubsidie en ontleningsbedrag volgens te behalen EPC-label
Aankoop in 2021 of 2022
met EPC-label vóór renovatie
Renovatiekrediet
Maximaal ontleningsbedrag
bij de kredietgever
Te bewijzen EPC-label
na renovatie
(binnen de 5 jaar)
Rentesubsidie
van de Vlaamse overheid
Woning
met EPC-label E of F
30.000 euro Minimaal EPC-label C 100%
45.000 euro Minimaal EPC-label B 100%
60.000 euro EPC-label A 100%
Appartement
met EPC-label D, E of F
30.000 euro Minimaal EPC-label B 100%
45.000 euro EPC-label A 100%

 

Aankoop vanaf 2023
met EPC-label vóór renovatie (woning of appartement) met label E of F
Maximaal ontleningsbedrag
bij de kredietgever
Te bewijzen EPC-label
na renovatie
(binnen de 5 jaar)
Rentesubsidie
van de Vlaamse overheid ten opzichte van marktrentevoet
Woning 20.000 euro Minimaal EPC-label D 2%
30.000 euro Minimaal EPC-label C 2,5%
45.000 euro Minimaal EPC-label B 3%
60.000 euro EPC-label A 3,5%
Appartement 10.000 euro Minimaal EPC-label D 2%
20.000 euro Minimaal EPC-label C 2,5%
30.000 euro Minimaal EPC-label B 3%
45.000 euro EPC-label A 3,5%

 

Vlaamse woonlening

De Vlaamse woonlening is een voordelig woonkrediet voor wie een bescheiden inkomen heeft en toch een eigen woning wil kopen in het Vlaamse Gewest. U kunt de Vlaamse woonlening krijgen voor:

 • de aankoop van een woning of appartement (eventueel gecombineerd met werken)
 • het behoud van een woning of appartement na een echtscheiding of beëindiging van samenwoning (eventueel gecombineerd met werken)
 • werken aan een woning of appartement.

Doe de online test en u weet meteen of u in aanmerking komt.

Voorwaarden

Gezinnen en alleenstaanden met een bescheiden inkomen kunnen een Vlaamse woonlening aanvragen als ze aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • De woning moet in het Vlaamse Gewest liggen.
 • De vastgestelde maximumgrenzen inzake verkoopwaarde mogen niet overschreden worden.
 • Uw geïndexeerd inkomen mag een bepaald maximumbedrag niet overschrijden.
 • U moet voldoen aan de voorwaarde betreffende eigendomsbezit.
 • U moet voldoende solvabel zijn om het woonkrediet te kunnen afbetalen.

Een onafhankelijke externe expert zal de verkoopwaarde schatten. Voor een aantal kernsteden en gemeenten in de Vlaamse Rand zijn de maximumbedragen hoger dan elders in Vlaanderen.

Alle voorwaarden voor de Vlaamse Woonlening vindt u op de website van het Vlaams Woningfonds.

Combinatie met energetische renovatielening

Is uw woning of appartement niet energiezuinig en plant u een grondige energetische renovatie, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden samen met de Vlaamse woonlening een renteloze energetische lening afsluiten bij het Vlaams Woningfonds.

Procedure

Om u in te schrijven voor de Vlaamse woonlening, maakt u een afspraak met het Vlaams Woningfonds in uw provincie of met een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) die de Vlaamse woonlening verstrekt. Zoek een adres van een SHM in uw buurt.

Als u langsgaat bij het Vlaams Woningfonds of een SHM, moet u volgende documenten meebrengen:

 • uw identiteitskaart
 • alle bewijsstukken in verband met uw huidige inkomen en dat van de personen die mee het krediet aangaan (bewijsstukken voor inkomsten van de laatste 6 maanden)
 • de gegevens van de aan te kopen woning en/of kostprijsraming van de uit te voeren werken.

Bedrag

Het bedrag dat u kunt lenen, verschilt naargelang van de activiteit waarvoor u leent. U kunt lenen tot 100% van de aankoopprijs (incl. btw, registratiebelasting en notariskosten) of de waarde van de woning en/of de kostprijs van renovatiewerken.

De rentevoet wordt berekend op basis van:

 • uw inkomen
 • uw gezinstoestand
 • de ligging van de woning of het appartement
 • de looptijd van de lening
 • en de referentierentevoet.

Momenteel kunt u lenen De rentevoeten variëren normaal gezien vanaf 1,60%. De rentevoet varieert in functie van de looptijd van het krediet. De standaardduurtijd van de lening is 20 jaar.

Neem voor meer informatie contact op met het Vlaams Woningfonds of een kredietverlenende sociale huisvestingsmaatschappij in uw buurt.

Betalingsproblemen door de crisis

Opgelet: deze maatregelen zijn pas in werking vanaf 21/10/2022.

Hebt u het door de energiecrisis financieel moeilijk? U contacteert best zo snel mogelijk de kredietverstrekker als u de Vlaamse Woonlening niet meer kunt betalen:

Vermeld uw naam en uw dossiernummer in de e-mail en leg uit waarom u betalingsuitstel vraagt, bijvoorbeeld hoeveel uw energiekost gestegen is. Wacht niet tot achterstanden zich opstapelen. De kredietverstrekker zal samen met u een oplossing zoeken.

In uitzonderlijke gevallen kunt u uitstel van betaling vragen voor maximaal 6 maanden. Deze periode van betalingsuitstel kan één keer worden verlengd met 3 maanden op gemotiveerd verzoek van de ontlener.

De maanden waarin u geen aflossing betaalt, komen wel bij de duurtijd van uw lening.

Hoe kunnen we je helpen?

Neem contact op met Energiehuis SOLVA met al jouw energievragen. Vraag bij Energiehuis SOLVA je 'MijnVerbouwLening aan'. Denk je aan verbouwen, maar je weet niet hoe te beginnen, contacteer dan de renovatiecoach van SOLVA