SOLVA zet zich in om kleine en grote bedrijven binnen de streek (nieuwe) bedrijfsvestigingen aan te bieden. Ondernemingsruimte in onze regio situeert zich veelal op bedrijventerreinen. Deze draaischijven van economie, mobiliteit en tewerkstelling vormen de ruggengraat van een economisch gezonde gemeente, stad of regio.

SOLVA werpt zich hierbij graag op als ontwikkelaar die de juiste kennis en expertise aan de dag kan leggen om dergelijke grootse projecten op een doordachte manier te realiseren en te beheren. Op die manier heeft SOLVA doorheen de jaren 432 ha aan bedrijventerreinen in de regio ontwikkeld of op de planning staan.

 

Er bevindt zich ook veel (potentieel voor) lokaal ondernemerschap in de kernen van de steden en gemeenten in Zuid-Oost-Vlaanderen. Aangezien 75% van de tewerkstelling in Vlaanderen zich situeert buiten de bedrijventerreinen gaat ook hier veel aandacht naartoe. Leegstaande handelspanden, bedrijfsruimtes, kerken, hoeves, etc vormen kansen om deze kernen voorbeelden te laten worden van bedrijvige kernen via verdichting en verwevenheid van functies als wonen, werken en ontspannen.

SOLVA screent in nauwe samenwerking met de Vlaamse dienst rond leegstaande bedrijfsruimtes alle steden en gemeenten in haar werkingsgebied op mogelijk beschikbare, leegstaande bedrijfspanden in levendige kernen. Opportuniteiten worden zichtbaar via de jaarlijks op te maken gemeentelijke inventarislijst. Door proactief overleg met de gemeenten zoekt SOLVA naar een herbestemmingsplan voor leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimtes. Daarbij kan in de richting van verdichting en verwevenheid gekeken worden en een bepaalde categorie van economische activiteit samenvallen met woonfuncties.

Tewerkstelling op en buiten bedrijventerreinen

In 2022 diende SOLVA een intergemeentelijk projectvoorstel in bij VLAIO voor de aanstelling van een voltijdse leegstandsbeheerder voor de regio Zuid-Oost-Vlaanderen. Deze intergemeentelijke leegstandsbeheerder zal de 21 lokale besturen ondersteunen met een proactief beleid gericht op economische verweving en invulling van leegstand en de ontwikkeling van instrumenten om  gemeentelijke dienstverlening rond invulling van leegstaande bedrijfspanden in kernen te ondersteunen en optimaliseren.

De functie van de leegstandsbeheerder bestaat uit het faciliteren en begeleiden van verweving van economische activiteiten binnen de kernen van de regio, door enerzijds het aanbod aan leegstaande en beschikbare bedrijfspanden te screenen en in kaart te brengen, en anderzijds de marktvraag te inventariseren en te linken aan geschikte locaties. Dergelijk proactief vraag- en aanbodbeheer is gericht op de actieve herinvulling van leegstaande panden met geschikte economische functies, het vlot aanbieden van vestigingsmogelijkheden aan bedrijven binnen een ruim gamma aan werklocaties in de regio, en zorgen voor het juiste bedrijf op de juiste plaats.

Met dit project willen de gemeenten van de regio Zuid-Oost-Vlaanderen proactief werken aan economische verweving, efficiënt ruimtegebruik en het actief aantrekken van ondernemerschap en werkgelegenheid. Het is gericht op kernversterking door middel van het behoud van bestaande bedrijvigheid, het aantrekken van nieuwe types van bedrijvigheid en de reconversie van brownfields naar woonwerkmilieus. Hiermee wordt niet alleen de strategische visie van de verschillende ruimtelijke beleidsplannen op regionale schaal operationeel gemaakt, maar wordt tevens concreet gewerkt aan de belangrijkste ambities van de regio: levendige kernen verzekeren, werk in eigen streek aantrekken en open ruimte vrijwaren.