SOLVA zoekt concessiehouder voor bouw van windturbine op Doorn Noord in Ninove

29/01/2024
Ondernemen en Economie

Stad Ninove en SOLVA hebben voor Doorn Noord de ambitie om binnen de regio Zuid-Oost-Vlaanderen een kwaliteitsvol en duurzaam bedrijventerrein te realiseren, met speciale aandacht voor lokale energieopwekking, ruimtelijke kwaliteit, biodiversiteit en slim delen & samenwerken. Met deze 4 kernwaarden biedt het bedrijventerrein een ideale economische uitvalsbasis, een optimale werkplek en een meerwaarde voor de buurt en de stad.

Lokale hernieuwbare energie

Door lokale hernieuwbare energieproductie via een windturbine te voorzien, zal een wezenlijk aandeel van de stroom voor verbruikers in de omgeving op een CO2-neutrale manier voorzien zijn. Er wordt ingezet op actieve rechtstreekse participatie van burgers en bedrijven in de hernieuwbare energieproductie. Dat zal leiden tot een meer democratisch energiebeleid, bijdragen tot een groter draagvlak voor duurzame energie en zorgen voor een meer rechtvaardige financiering.

Twee doelstellingen

Daarom heeft de raad van bestuur op 9 januari de procedure goedgekeurd voor het toekennen van een concessie voor de bouw van een windturbine op Doorn Noord. Daarmee streeft SOLVA twee doelstellingen na:

  1. het potentieel aan windenergie op het bedrijventerrein Doorn Noord optimaal benutten;
  2. het draagvlak voor een duurzame energietransitie vergroten door het actief betrekken van de bedrijven op het bedrijventerrein Doorn Noord, inwoners van de stad Ninove via burgerparticipatie, en bij uitbreiding inwoners van Zuid-Oost-Vlaanderen.

Leidraad voor concessiehouders

SOLVA zal erover waken dat de bouw en exploitatie van de windturbine in handen komt van een gemotiveerde concessiehouder met een duidelijke en aantrekkelijke uitbatingsvisie, die rekening houdt met de doelgroepen en de specifieke functies van de infrastructuur.

De leidraad wordt eerstdaags gepubliceerd via het publicatieplatform e-Notification. Geïnteresseerde partijen kunnen hun voorstel indienen tot 21 maart. De concessievoorstellen worden beoordeeld door een jury. Die zal een gemotiveerd advies uitbrengen aan de raad van bestuur van SOLVA.

Klaar? Go!

Het sluiten van de concessieovereenkomst is voorzien in het najaar. Daarna is het aan de concessiehouder om de nodige vergunningen te verkrijgen voor de windturbine. Pas wanneer de vergunningen verkregen zijn, kan de bouw van de windturbine van start gaan.

Gerelateerde artikelen