Een sociale woning huren bij een sociaal verhuurkantoor

Een sociaal verhuurkantoor (SVK) is een erkende organisatie die kwaliteitsvolle woningen en appartementen huurt op de private huurmarkt en die vervolgens voor een redelijke huurprijs verder verhuurt aan personen met een bescheiden inkomen. SVK’s geven voorrang aan de meest kwetsbare gezinnen en personen.

Als u een woning huurt bij een SVK kunt u ook in aanmerking komen voor een huursubsidie of voor een huurpremie.

Voorwaarden

 • u bent 18 jaar of ouder
 • uw gezinsinkomen (geïndexeerd) van max. 3 jaar terug (voor aanvragen in 2023) bedraagt niet meer dan
  • 28.105 euro als u een alleenstaande bent zonder personen ten laste
  • 30.460 euro als u een alleenstaande persoon bent met een handicap
  • 42.156 euro in alle andere gevallen, plus 2.356 euro per persoon ten laste.
 • U mag geen woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben, in het binnen- of buitenland, op het ogenblik van de inschrijving.
 • U moet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister.
 • U moet voldoen aan de voorwaarden voor Nederlandse taalkennis.
 • Vanaf 1 januari 2023 moet u zich onder bepaalde voorwaarden inschrijven bij de VDAB als u nog niet werkt (als werknemer of zelfstandige).

Alle info en details over deze voorwaarden vindt u op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW).

Inschrijving

Om u in te schrijven voor een huurwoning, neemt u best eerst telefonisch contact op met een Sociaal verhuurkantoor in de buurt waar u wilt wonen.

Wachtlijst

Na uw inschrijving komt u op een wachtlijst. Afhankelijk van uw situatie en het aantal beschikbare woningen kan de wachttijd sterk variëren. Informeer u hierover bij uw SVK. U mag zich wel bij verschillende sociale verhuurinstanties inschrijven.

Toewijzing

De toewijzing van een woning gebeurt volgens een speciaal toewijzingssysteem: niet de volgorde van inschrijving, maar het inkomen en de woonnood spelen de belangrijkste rol.

Als u langs gaat bij een SVK, neemt u best volgende documenten mee:

 • uw identiteitskaart
 • uw aanslagbiljet van de personenbelasting van drie jaar terug
 • documenten van uw leefloon of uitkering, bv. mutualiteit, de RVA, het OCMW
 • een attest van de samenstelling van uw gezin (verkrijgbaar bij uw gemeente)
 • als u of een gezinslid een handicap heeft: een attest van de FOD Sociale zekerheid of de instelling die de invaliditeitsuitkering betaalt.
 • eventueel een attest over onteigening, ongeschiktverklaring of onbewoonbaarverklaring van uw huidige woning.
 • een attest dat u en uw gezinsleden die ouder zijn dan 18 jaar, Nederlands spreken of aan het leren zijn (taalkennisvereiste is een toekomstige huurdersverplichting).

Meer informatie over deze documenten leest u op de website van de VMSW.

Bedrag

Als u akkoord gaat met de woning die u wordt aangeboden, sluit u een standaardhuurcontract voor 9 jaar af met het SVK. U betaalt aan het SVK een vaste huurprijs, die niet afhangt van uw inkomen.

Een SVK onderhandelt met de eigenaar van de woning, om een zo laag mogelijke huurprijs te verkrijgen. U betaalt aan het SVK dezelfde huurprijs, als het SVK aan de eigenaar. betaalt. Het SVK helpt u ook om een huursubsidie aan te vragen.

Corona en betaling huurprijs

Sociale huurders met betalingsmoeilijkheden ten gevolge van de coronacrisis nemen best zo snel mogelijk contact op met hun sociaal verhuurkantoor. Het kantoor zal nagaan of de huurder recht heeft op een uitstel van betaling van de huur of een tijdelijke vermindering van de maandelijkse huurprijs. De betalingsachterstand die daardoor ontstaat, zal de huurder nadien afbetalen in maandelijkse schijven.

Als het sociaal verhuurkantoor door de tijdelijke vermindering aan huurinkomsten zelf moeilijkheden ondervindt om de huurprijs te betalen aan de eigenaar-hoofdverhuurder, kan het SVK voor een tijdelijk overbruggingskrediet een beroep doen op een renteloze lening van de VMSW.

Een sociale woning huren bij een woonmaatschappij of sociale huisvestingsmaatschappij

Woonmaatschappijen en sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) verhuren studio’s, woningen en appartementen in het Vlaamse Gewest, aan personen met een bescheiden inkomen.

De keuzemogelijkheden zijn afhankelijk van uw gezinssamenstelling en/of uw fysieke toestand.

Voorwaarden

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • Uw gezinsinkomen (geïndexeerd) van max. 3 jaar terug (voor aanvragen in 2023) bedraagt niet meer dan
  • 28.105 euro als u een alleenstaande bent zonder personen ten laste
  • 30.460 euro als u een alleenstaande persoon bent met een handicap
  • 42.156 euro in alle andere gevallen, plus 2.356 euro per persoon ten laste.
 • U mag geen woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben, in het binnen- of buitenland, op het ogenblik van de inschrijving.
 • U moet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister. U bent gedomicilieerd in een gemeente in het Vlaamse Gewest.
 • U moet voldoen aan de voorwaarden voor Nederlandse taalkennis.
 • Vanaf 1 januari 2023 moet u zich onder bepaalde voorwaarden inschrijven bij de VDAB als u nog niet werkt (als werknemer of zelfstandige).

Alle info en details over deze voorwaarden vindt u op de website van de VMSW.

Inschrijving

Om u in te schrijven voor een sociale huurwoning, neemt u best eerst telefonisch contact op met een woonmaatschappij of SHM in de buurt waar u wilt wonen.

Wachtlijst

Na uw inschrijving komt u op een wachtlijst. Afhankelijk van uw situatie en het aantal beschikbare woningen kan de wachttijd sterk variëren. Informeer u hierover bij uw woonmaatschappij of SHM. U mag zich wel bij verschillende sociale verhuurinstanties inschrijven.

Toewijzing

De toewijzing van een woning gebeurt steeds op basis van de datum van inschrijving, maar in sommige gevallen gelden bepaalde voorrangsregels.

Als u langs gaat bij een woonmaatschappij of SHM, neemt u best volgende documenten mee:

 • uw identiteitskaart
 • uw aanslagbiljet van de personenbelasting van drie jaar terug
 • documenten van uw leefloon of uitkering, bv. mutualiteit, de RVA, het OCMW
 • een attest van de samenstelling van uw gezin (verkrijgbaar bij uw gemeente)
 • als u of een gezinslid een handicap heeft: een attest van de FOD Sociale zekerheid of de instelling die de invaliditeitsuitkering betaalt.
 • eventueel een attest over onteigening, ongeschiktverklaring of onbewoonbaarverklaring van uw huidige woning.
 • een attest dat u en uw gezinsleden die ouder zijn dan 18 jaar, Nederlands spreken of aan het leren zijn (taalkennisvereiste is een toekomstige huurdersverplichting).

Meer informatie over deze documenten leest u op de website van de VMSW.

Bedrag

De Vlaamse overheid bepaalt de huurprijs van een sociale huurwoning. Huurder en sociale verhuurder kunnen daar niet van afwijken. De huurprijs wordt berekend op basis van

 • het inkomen
 • de waarde van de woning
 • en de gezinsgrootte.

De prijs moet betaalbaar zijn, en is nooit hoger dan de prijs van een vergelijkbare woning op de private huurmarkt. Huurders die geen of amper een inkomen hebben betalen de minimale huurprijs.

Corona en betaling huurprijs

Sociale huurders met betalingsmoeilijkheden ten gevolge van de coronacrisis nemen best zo snel mogelijk contact op met hun woonmaatschappij of sociale huisvestingsmaatschappij. De maatschappij zal nagaan of de huurder recht heeft op een vermindering van de huurprijs of een uitstel van betaling van de huur. Een verlaging van de huurprijs is pas mogelijk wanneer het huidige inkomen van het gezin met minstens 20% gedaald is ten opzichte van het referentie-inkomen dat voor de huurprijsberekening is gehanteerd.

Aankoop van een sociale woning of bouwgrond bij een woonmaatschappij

De woonmaatschappijen bieden in het Vlaamse Gewest woningen en bouwgronden aan tegen gunstige voorwaarden aan mensen met een bescheiden inkomen.

Woonmaatschappijen verkopen:

 • sociale koopwoningen
 • sociale bouwgronden (= kavels)
 • middelgrote koopwoningen
 • middelgrote bouwgronden (= kavels).

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de aankoop van een sociale koopwoning of sociale bouwgrond moet u aan volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent 18 jaar of ouder
 • U hebt geen eigendom
 • Op de referentiedatum, mag uw inkomen van het laatst bekende aanslagbiljet voor de personenbelasting niet lager zijn dan 10.795 euro:
  • 43.140 euro voor een alleenstaande persoon zonder personen ten laste
  • 47.447 euro voor een alleenstaande persoon met een ernstige handicap zonder personen ten laste
  • 64.703 euro in alle andere situaties.
  • Dit bedrag mag verhoogd worden met 4.308 euro per persoon ten laste.
 • In de kernsteden en de Vlaamse rand liggen de inkomensgrenzen hoger:
  • 45.193 euro voor een alleenstaande persoon zonder personen ten laste
  • 49.706 euro voor een alleenstaande persoon met een ernstige handicap zonder personen ten laste
  • 67.783 euro in alle andere situaties.
  • Dit bedrag mag verhoogd worden met 4.513 euro per persoon ten laste.

Lees meer details over alle voorwaarden en inkomensgrenzen.

Hou ook rekening met de verplichtingen als u een sociale woning of bouwgrond koopt.

Inschrijving

Om u in te schrijven neemt u best eerst telefonisch contact op met een woonmaatschappij in de buurt waar u wilt wonen.

Wanneer u langs gaat neemt u best volgende documenten mee:

 • uw meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting
 • documenten over het niet-belastbaar inkomen van bv. mutualiteit, de RVA, het OCMW
 • een attest in verband met de samenstelling van uw gezin (verkrijgbaar bij de gemeente) en eventueel de kinderbijslag, wezentoelage, een ernstige handicap van een lid van het gezin
 • eventueel een attest over onteigening, ongeschiktverklaring of onbewoonbaarverklaring van uw huidige woning.

Als u aan alle voorwaarden voldoet, kunt u zich laten inschrijven in het inschrijvingsregister bij de de woonmaatschappij.

U kunt zich inschrijven voor een onbeperkt aantal inschrijvingsregisters bij een onbeperkt aantal woonmaatschappijen.

Toewijzing

Wanneer een sociale koopwoning of kavel klaar is voor verkoop, wordt het goed in principe toegewezen volgens de chronologische volgorde in het inschrijvingsregister.

Er gelden wel bepaalde voorrangsregels. Lees meer informatie over voorwaarden, procedure en toewijzing of vraag dit na bij uw woonmaatschappij.

Voor de aankoop van een betaalbare woning of bouwgrond in de Vlaamse rand rond Brussel kunt u terecht bij Vlabinvest.

Bedrag

De prijs van een sociale koopwoning of kavel is uiteraard afhankelijk van de ligging, de oppervlakte, de grootte van de woning enz.

Voor een sociale koopwoning (nieuwbouw) betaalt u voor de aankoop een verlaagd btw-tarief van 6% bovenop de verkoopprijs.

Voor een sociale bouwgrond betaalt u de registratiebelasting (verkooprechten) bovenop de verkoopprijs.

De kosten, rechten en erelonen van de akte betaalt u ook, zowel bij de aankoop van een sociale woning als een sociale bouwgrond.

Voor de aankoop van een sociale woning kunt u een Vlaamse Woonlening krijgen. Dat is een woonkrediet aan een voordelig tarief.

Vlaamse huurpremie voor kandidaat-huurders van een sociale woning

Gezinnen met een heel laag inkomen die al 4 jaar of langer wachten op een sociale woning en een private huurwoning huren met een huurcontract, kunnen in aanmerking komen voor een maandelijkse huurpremie.

Voorwaarden

Om een huurpremie te krijgen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

 • U huurt een private woning als hoofdverblijfplaats in het Vlaamse Gewest en beschikt over een huurcontract op uw naam, volgens de Woninghuurwet of volgens het Vlaamse Woninghuurdecreet voor contracten vanaf 1 januari 2019. Uw domicilieadres in het Rijksregister is het adres van uw huurwoning.
 • De woning die u huurt moet conform zijn en voldoet aan alle kwaliteitsnormen van de Vlaamse Wooncode.
 • De woning kan zowel een kamer als een zelfstandige woning zijn. Een zelfstandige woning beschikt over een eigen keuken, wc en badkamer.

Daarnaast gelden er voorwaarden voor inschrijving op de wachtlijst, huurprijs en inkomen.

Procedure

Zodra u in aanmerking komt voor een huurpremie, op basis van de gegevens van de SHM (wachttijd), zal het agentschap Wonen in Vlaanderen u automatisch een ‘gepersonaliseerd aanvraagformulier’ opsturen met een gele sticker.

U stuurt het ingevulde formulier zo snel mogelijk terug, samen met een kopie van het huurcontract op uw naam en eventueel bijkomende attesten (erkende handicap, kinderbijslag meerderjarig kind, co-ouderschap). Het adres staat bovenaan op het aanvraagformulier vermeld.

Als u de huurpremie krijgt, dan staat het bedrag en de startdatum van de premie op de beslissingsbrief vermeld. Wonen in Vlaanderen gaat na vanaf wanneer u aan alle voorwaarden voldeed. De huurpremie wordt tot maximaal 6 maanden terug uitbetaald. Als u het aanvraagformulier te lang laat liggen riskeert u een deel van de huurpremie te verliezen waar u eerder wel recht op had.

De huurpremie wordt maandelijks uitbetaald tussen de 15de en 21ste dag van de daaropvolgende maand.

Zolang u aan de voorwaarden voldoet, behoudt u de huurpremie. U bent wel verplicht om elke wijziging van uw adres of gezinssituatie te melden aan uw shm.

Verhuis

Als u gaat verhuizen moet u uw adres zo snel mogelijk melden aan uw domiciliemaatschappij en aan uw gemeente. Verhuist u naar een andere gemeente, dan moet u zich ook zo snel mogelijk inschrijven bij een sociale huisvestingsmaatschappij die actief is in uw nieuwe woonplaats.

Vervolgens wordt de huurpremie tijdelijk stopgezet. U ontvangt binnen de week een nieuw aanvraagformulier voor de huurpremie op uw nieuwe adres als u aan de belangrijkste voorwaarden voldoet (huurprijs en kwaliteit van de nieuwe woning). Stuur dit formulier op, samen met een kopie van uw nieuwe huurcontract en de nodige attesten.

 • Als u aan alle voorwaarden voldoet ontvangt u opnieuw een huurpremie. De uitbetaling van de oude en de nieuwe premie verloopt normaal gezien aansluitend.
 • Voldoet u niet aan alle voorwaarden, dan wordt de huurpremie definitief stopgezet.

Woning kopen

Als u verhuist naar een woning die u hebt gekocht, dan hebt u geen recht meer op de huurpremie en wordt de premie definitief stopgezet.

Centraal Inschrijvingsregister voor kandidaat-huurders (CIR)

De Vlaamse overheid lanceert in het najaar van 2023 een Centraal Inschrijvingsregister voor kandidaat-huurders van een sociale woning.